Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné , dodacie a platobné podmienky

1.
Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy /objednávky/.

2.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/91Zb.

3.

Pokyny k vlastnostiam produktov: Naše produkty pozostávajú z prírodných východiskových surovín. Z toho vyplývajúce farebné rozdiely sú želané a oživujú plochu. Jednotlivé výrobky klaďte tak, aby boli farby dobre premiešané. Prosím, zohľadnite tiež že zhore uvedených dôvodov sa môže farba dodaného tovaru odlišovať od farby vzorových výrobkov. Najlepší dojem z farby poskytujú vzorové plochy, obrázky môžu byť z tlačovotechnických dôvodov iba s podobnou farbou. Na betónových výrobkov sa niekedy vytvára šedý závoj,tzv.výkvet. Týmto výkvetom technicky nie je možné zabrániť a v priebehu času sa tieto výkvety stratia. Berte prosím do úvahy že farby výrobkov sa môžu v priebehu času zmeniť aj poveternostnými vplyvmi,znečistením a používaním. To isté platí aj pre štruktúru povrchu (napr. drsnosť,viditeľnosť hrubých zŕn, inak sfarbené jednotlivé zrná, drobné dierky popr.póry). Preto sa na tieto veci nevzťahuje záruka.

4.

Objednávanie

Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú doručené predávajúcemu a je vyplatená záloha. Za platnú objednávku sa považuje taká, ktorá obsahuje všetky náležitosti a je vyhotovená v písomnej podobe.

5.

Objednávky sa realizujú elektronickou poštou alebo poštou alebo osobne. Bez písomnej formy nebude objednávka vybavená.

6.
V prípade odstúpenia od objednávky sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Počas výroby produktu už nie je možné odstúpiť od objednávky , v takomto prípade zálohá prepadá /nieje vratná/.

7.

Realizácia dodávok Predávajúci si vyhradzuje právo zabezpečiť dodávku z príslušnej výrobne podľa svojho uváženia.

8.
Dodacia lehota tovaru je do 30 pracovných dní, alebo podľa dohody počínajúc nasledujúcim dňom po doručení objednávky a zaplatení 30%-nej zálohy z plnej cenníkovej ceny tovaru / pri farbených, alebo atypických výrobkoch a pri celkovej sume objednávky presahujúcej 1000,-Eur je záloha vo výške 50%/.

9.

V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu.
Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutej lehote alebo do 3 dní od vyzvania k
odberu. Pokiaľ tak nevykoná, predávajúci účtuje skladné vo výške 1,- Euro/ paleta za deň zabranej skladovej plochy.

7.
Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok ako sú prípady zásahu
vyššej moci, ako je prerušenie dodávky elektrickej energie, porucha na výrobnom
zariadení, dopravná kolízia, nepredvídaná zmena počasia a pod.

8.

Miesto plnenia

Ak nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad predávajúceho vo výrobnnom

Závode BUTO v Topolčanoch na Hrade, Krušovská ul.

9.

Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho aj pri reklamáciách.
V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť predávajúci. V tomto prípade sú všetky
náklady s tým spojené, premietnuté do ceny dodávky a riziko poškodenia tovaru počas nakladky, cesty a vykládky znáša kupujúci.

10.

Kupujúcemu bude účtované aj príplatok za stojné prepravcom, resp. dopravné náklady podľa cenníka prepravcov.

11.
Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť zabezpečená prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež neodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady /stojné a pod./.

12.

Kúpna cena

Cena za tovar sa rozumie sklad predávajúceho. Pri dodávkach, FCO dodacie miesto (stavba,sklad kupujúceho) nie je v cene zahrnuté prepravné, stojné,vykládka. Pri odstúpení od zmluvy buď od predávajúceho alebo kupujúceho, v prípade že je vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať,( osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho) je predávajúci oprávnený hotové, prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu. V tomto prípade sa záloha nevracia.

13.

Platobné podmienky

Tovar dodávame výhradne až po jeho úhrade s výnimkou osobitných zmlúv.

14..
Tovar sa stáva majetkom kupujúceho okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

15. Obaly

Tovar je podľa druhu buď volne ložný alebo je ložený na paletách.

16.
Palety účtujeme ako tovar v cene 9 euro / ks , pri dodávke tovaru. Naspäť prijímame len palety pôvodné, nepoškodené, dovezené kupujúcim na sklad Topolčany Hrad. Cena neštandartnej palety = 3.- Eur/ ks.

Kupujúci môže vrátiť palety do 30 dni, po nákupe, ak nie je dohodnuté inak (iba písomná forma dohody platí) . Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.
Vrátenie je možné v čase od 8,00 do 14:30 hod. v pracovné dni. Palety pri vrátení nesmú byť vkladané do seba (kvôli kontrole).

17.

Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry /alebo dodacím listom/, resp. zoznamom týchto dokladov.
Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške do 10 dní od dátumu prevzatia.

18.

Podmienky pre prevzatie paliet

Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú
jednu alebo viac uvedených závad: 1. Jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo, alebo po celej šírke zlomená.

Paleta bude prijatá, pokiaľ je doska alebo zvlak len nalomená, alebo roztrhnutá po dĺžke.

Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej
doske dva a viac alebo na viac doskách po jednom a viac spojovacích klincov.
Paleta bude prijatá, pokiaľ sú viditeľné klince na stredných alebo priečnych
doskách z dôvodu odštiepenia. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v
čoho dôsledku je vidieť spojovací klinec, neovplyvňuje nosnosť.

Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak,že je viditeľný viac ako
jeden spojovací klinec. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je
vidieť spojovací klinec neovplyvňuje nosnosť. Paleta bude prijatá ak sú hranolčeky
pootočené, alebo posunuté, ale aj tak s doskami pevne spojené, pokiaľ
vonkajší rozmer nie je prekročený o viac ako 1 cm.

K oprave boli použité zrejme neprípustné diely (napr. príliš slabé, úzke, krátke dosky,
zvlaky, alebo hranolčeky) v porovnaní s originálnymi.

Je zrejmý zlý celkový stav palety a zjavne: nie je zaistená nosnosť 1.500 kg

(napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety) môže dôjsť k znečisteniu naloženého tovaru (tovar sa znečistí, ak prevezme od palety v nej obsiahnuté látky, alebo pachy)

19.

Skladovanie

Skladovanie treba zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov resp. na obale výrobkov.

20.

Manká, reklamácie

Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri odbere dodávky skontrolovať hlavne neporušenosť balenia a množstvo, a v prípade zjavných vád a tieto ihneď reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká.
Každá reklamácia musí byť písomná.

Podkladom pre fakturáciu je dodací list vystavený vo výrobnom závode.

Poškodenie časti jednej dodávky, alebo časti dodávky, neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej
Zásielky.

Zistené manká alebo prípadné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu, resp. obalov predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 7 dní po prevzatí tovaru, s doložením záznamu spísaného s prepravcom zásielky.
Pri reklamácii paliet alebo obalov je kupujúci povinný s prepravcom spísať
záznam o množstve poškodených výrobkov. Do vysporiadania reklamácie je kupujúci povinný reklamované výrobky zachovať a
skladovať oddelene.

21.

Záruka
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou
STN a pre jednotlivé druhy výrobkov. Záručná doba je 2 roky. Dodatočná záručná doba proti mrazu je 10 rokov.
Za odchýlky farby tovaru, alebo medzi dodaným tovarom,od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje
(výkvety,rozdiel v odtieňoch farby,povolená rozmerová a hmotnostná odchýlka, bublinky-póry…) Kvalitu výrobkov je potrebné skontrolovať pred zabudovaním a zabudovať vždy iba bezchybné výrobky. V prípade že bude zabudovaný vadný tovar, fy.BUTO neuzná následnú reklamáciu ako oprávnenú.

22.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Predávajúci si ponecháva vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.

23.

Platnosť

Tieto dodacie a platobné podmienky sú platné od 1. 1. 2010 do odvolania.

Kupujúci vyplnením záväznej objednávky súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami.


24. 

Impregnácia

Dlažbu odporúčame naimpregnovať.

Povrchová impregnácia HYDROFOB je ekologický prípravok vyvinutý na ošetrenie a údržbu betonových výrobkov . Jeho zloženie zabezpečuje , že sa veľmi dobre viaže s povrchom betonových výrobkov.Výsledkom aplikácie je neviditeľná impregnácia, ktorá znemožňuje uchytenie nečistôt na povrch a ich preniknutie do hĺbky materiálu. Zároveň zostávajú zachované paraopriepustné vlastnosti materiálu. Prípravok pomáha zachovať ošetrený materiál dlhodobo v pôvodnom stave . Aplikácia by sa mala obnovovať každé 2 -3roky pri plotoch každých cca. 5 rokov.

  • Hydrofob / riedenie / 1:1 ( jeden diel prípravku k jednému dielu vody ), popr. (1:2).

  • Aplikácia prípravku pomocou záhradného postrekovača , alebo pomocou el.postrekovača

  • Povrch plotu, alebo dlažby musí byť očistený a suchý

  • V prípade ,že sa na povrchu už objavil výkvet , impregnáciu sa odporúča aplikovať až po jeho odstránení !

  • Ochranná vrstva zabraňuje prenikaniu dopadajúcej vody

  • Stabilitu zásadne neovplyvní ani časté striedanie teplôt , alebo pôsobenie chemických látok.

  • Odpraskávanie hrán : Ak sa dlažba ukladá na doraz , alebo na veľmi úzke škáry a spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená sú pri následnom zaťažovaní plochy / hrany dlažby vystavované veľkým tlakom, ktorým nie sú schopné odolávať ani betónu najvyšších tried. Dôsledkom čoho je odpráskavanie hrán, toto nie je nedostkom výrobku, ale chyba uloženia, respektíve podložia.

  • Farebnosť :

Aj keď sú pri výrobe použité kvalitné farby, môžu betonové výrobky vykazovať farebné odchýlky . Tieto farebné odchýlky nie je možné eliminovať, pretože najpodstatnejší podiel surovín pre výrobu tvoria príprodné materiály – piesok a cement. Odchýlky vo farebných odtieňoch nemajú žiadny negatívny vplyv na kvalitu. Preto nebudú nami uznané ako dôvod na reklamáciu.

Rozmery: Odchýlka v rozmeroch (najmä v hrúbke) môže dosiahnuť +- 7 %